Partia Demokratike ka shpallur tashmë procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme.

Pak ditë më parë kjo forcë politike bëri të njohur edhe procedurën se si do të veprohet për përzgjedhjen e kandidatëve, që nga propozimet nga baza deri në vendimin final që do të merret në qendër.

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka riorganizuar të gjitha strukturat e partisë për aksionin opozitar, ndërsa ka bërë edhe mjaft ndryshime, për sa i takon koordinatorëve të partisë.

E gjithë partia është vënë në lëvizje nga një urdhër i kryetarit Lulzim Basha, i cili kërkon që, deri në 31 shtator, një grup i posaçëm pune të monitorojë përmbushjen e disa detyrave organizative nga strukturat lokale.

Për Elbasanin, për zbatimin e udhëzimit deri në fund të shtatorit dhe monitorimin e procesit, kryetari Basha dhe Kryesia e PD kanë caktuar Flamur Nokën, Akil Krajën dhe Fatbardha Kadiun.

Menjëherë pas caktimit në këtë detyrë, grupi i punës ka njoftuar takim me strukturat e Partisë Demokratike në Elbasan.

The Democratic Party has already announced the process of selecting candidates for the next elections.

A few days ago, this political force announced the procedure for the selection of candidates, from the proposals from the base to the final decision that will be taken at the center.

The leader of the Democratic Party, Lulzim Basha, has reorganized all party structures for the opposition action, while he has also made many changes, in terms of party coordinators.

The entire party has been set in motion by an order of President Lulzim Basha, who demands that, by September 31, a special working group monitor the fulfillment of some organizational tasks by local structures.

For Elbasan, for the implementation of the instruction until the end of September and the monitoring of the process, the chairman Basha and the Presidency of the Democratic Party have appointed Flamur Noka, Akil Kraja and Fatbardha Kadiu.

Immediately after being appointed to this position, the working group announced a meeting with the structures of the Democratic Party in Elbasan.