Pas deklaratës së bërë live disa ditë më parë, ku komunikoi për çështjen e hapjes së shkollave, Ministrja Besa Shahini del me një njftim tjetër, në një postim të publikuar në rrjetin social facebook ku shprehet së për këtë vit të ri shkollor, për nxënësit deri në klasën e 7-të librat do të ofrohen falas.

Shumë nxënës dhe studentë që ishin të shqetësuar për fillimin e vitit të rri shkollor 2020-2021, marrin lajmin që pas hapjes së shkollave librat do të jepen falas, “Për vitin e ri shkollor përfitojnë libra falas nxënësit e klasave 1-7 dhe të gjithë nxënësit e kategorive të veçanta deri në klasë të 12.” Shprehet Shahini

Skema buxhetore për librat falas përfshin edhe nxënësit romë dhe egjiptjane të cilët kanë vështirësi ekonomike në në ndekjen e shkollës, e për pasojë e braktisin atë. “Kjo skemë mbështetëse nga buxheti i shtetit prej 800 milion lekësh u vjen në ndihmë direkt mbi 250 mijë nxënësve përfitues në të gjithë vendin, duke ulur koston financiare të familjeve shqiptare dhe përmirësuar gjithashtu qasjen e nxënësve në arsim, veçanërisht nxënësve romë dhe egjiptianë, të cilët kanë një rrezikshmëri më të lartë të braktisjes së shkollës së mesme.”

Përkundër presionit financiar nga tërmeti i vitit të kaluar dhe pandemia e COVID-19, Ministrja Shahini nënvizon se “këtë vit kemi zgjeruar skemën mbështetëse të librave falas, me përfitues direkt nxënësit e klasave 1-7 dhe të gjithë nxënësit e kategorive të veçanta deri në klasë të 12-të”. Thotë Shahini.

After the statement made live a few days ago, where she communicated about the issue of opening schools, Minister Besa Shahini comes out with another announcement, in a post published on the social network Facebook where she says that for this new school year, for students up to in 7th grade books will be offered for free.

Many pupils and students who were worried about the start of the school year 2020-2021, receive the news that after the opening of schools the books will be given for free, “For the new school year students from grades 1-7 and all benefit from free books students of special categories up to grade 12. ” Expresses Shahini

The budget scheme for free books also includes Roma and Egyptian students who have economic difficulties in attending school and consequently drop out. “This support scheme from the state budget of 800 million ALL directly helps over 250 thousand beneficiary students across the country, reducing the financial cost of Albanian families and also improving the access of students to education, especially Roma and Egyptian students, to who have a higher risk of dropping out of high school. ”

Despite the financial pressure from last year’s earthquake and the COVID-19 pandemic, Minister Shahini underlines that “this year we have expanded the free book support scheme, with direct beneficiaries students in grades 1-7 and all students in special categories up to 12th grade ”. Says Shahini.