Arjan Baci është caktuar si njeriu që do të administrojë 26 pasuritë e sekuestruara të biznesmenit Ylli Ndroqi pas hetimit nga SPAK.

Policia tha dje në një reagim zyrtar se është kryer një hetim proaktiv afro 18-mujor, për gjurmimin dhe sekuestrimin e pasurive që dyshohet se janë përfituar në mënyrë të paligjshme nga biznesmeni Ndroqi.

Ndërkohë administratori Baçi do të administrojë 11 biznese e 15 pasuri të luajtshme të Ndroqit.

Ai u caktua nga Agjencia e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara për administrimin e pasurive të biznesmenit, pasi që momentin e parë SPAK njoftoi se “shoqëritë dhe pasuritë e tjera në pronësitë të shtetasit Ylli Ndroqi, në zbatim të ligjit, janë marrë në administrim nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara”.

Policia e Shtetit sekuestroi pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në zotërim të shtetasit Ylli Ndroqi, si më poshtë:

• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “RENDON OIL” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;

• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “YLDON” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;

• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “DON-UCD” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;

• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “REN-DON” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;

• 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “INTERKINEX” sh.p.k, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi;

• 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “Ecogades Landon Balcan” sh.a, me aksioner shoqërinë “Landon”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi;

• 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” sh.a, në emër të shtetasi Ylli Ndroqi dhe të masës 40% të kuotave në emër të shtetases M. N.;

• 51% të kuotave të shoqërisë “Landon” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;

• 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “P 8 31” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;

• 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINE”, me aksioner shoqërinë “YI.DON”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi;

• 30% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “CHANNEL ONE” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.

• Pasuria e llojit “apartament”, me sipërfaqe 117 m2, me adresë lagjja nr. 13, Plazh, Durrës;

• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe 300 m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe 600m2 dhe një ndërtesë me sipërfaqe 90 m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “njësi shërbimi”, me sipërfaqe totale 43.7 m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “arë”, me sipërfaqe totale 67.3 m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 15 m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 300m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 2026m2, me adresë Tiranë;

• Pasuria e llojit “apartament”, me sipërfaqe, 52.3 m2, me adresë Tiranë, në bashkëpronësi me shtetasen M. N;

• Pasuria e llojit “pyll”, me sipërfaqe totale 100.000 m2, në Tiranë (Lanabregas);

• Automjeti i tipit autoveturë, marka “Merces Benz”, modeli S600, në pronësi të shtetasit Ylli Ndroqi.

• Automjeti i tipit autoveturë, marka “Rolls Royce”, modeli PHANTOM, në pronësi të shtetases M. N.;

 

Arjan Baci has been appointed as the man who will administer the 26 seized assets of businessman Ylli Ndroqi after the investigation by SPAK.

Police said yesterday in an official reaction that a proactive investigation has been carried out for almost 18 months, for the tracing and sequestration of assets that are suspected to have been illegally obtained by the businessman Ndroqi.

Meanwhile, administrator Baçi will administer 11 businesses and 15 movable properties of Ndroq.

He was appointed by the Agency for the Administration of Sequestered Assets to manage the assets of the businessman, after the first moment SPAK announced that “companies and other assets owned by the citizen Ylli Ndroqi, in accordance with the law, have been taken into administration by the Agency of the Administration of Sequestrated and Confiscated Assets ”.

The State Police seized the immovable and movable property in the possession of the citizen Ylli Ndroqi, as follows:

• Quotas and shares of the company “RENDON OIL” sh.p.k., on behalf of the citizen Ylli Ndroqi;

• Quotas and shares of the company “YLDON” sh.p.k, on behalf of the citizen Ylli Ndroqi;

• Quotas and shares of the company “DON-UCD” sh.pk, on behalf of the citizen Ylli Ndroqi;

• Quotas and shares of the company “REN-DON” sh.pk, on behalf of the citizen Ylli Ndroqi;

• 80% of the quotas and shares of the company “INTERKINEX” sh.pk, with shareholder company “YLDON”, represented by the citizen Ylli Ndroqi;

• 80% of the quotas and shares of the company “Ecogades Landon Balcan” sh.a., with shareholder the company “Landon”, represented by the citizen Ylli Ndroqi;

• 60% of the quotas and shares of the company “ORA” sh.a., on behalf of the citizen Ylli Ndroqi and the amount of 40% of the quotas on behalf of the citizen M. N .;

• 51% of the shares of the company “Landon” sh.pk, on behalf of the citizen Ylli Ndroqi;

• 50% of the quotas and shares of the company “P 8 31” sh.p.k., on behalf of the citizen Ylli Ndroqi;

• 50% of the shares and stocks of the company “ALBANIA BAY MARINE”, with shareholder the company “YI.DON”, represented by the citizen Ylli Ndroqi;

• 30% of the quotas and shares of the company “CHANNEL ONE” sh.p.k., on behalf of the citizen Ylli Ndroqi.

• Property of the type “apartment”, with an area of ​​117 m2, with address neighborhood no. 13, Plazh, Durrës;

• Property of the type “land”, with an area of ​​300 m2, with address Tirana;

• Property of the type “land”, with an area of ​​600m2 and a building with an area of ​​90 m2, with address Tirana;

• Property of the type “service unit”, with a total area of ​​43.7 m2, with address Tirana;

• Property of the type “field”, with a total area of ​​67.3 m2, with address Tirana;

• Property of the type “land”, with a total area of ​​15 m2, with address Tirana;

• Property of the type “land”, with a total area of ​​300m2, with address Tirana;

• Property of the type “land”, with a total area of ​​2026m2, with address Tirana;

• Property of the type “apartment”, with an area of ​​52.3 m2, with address Tirana, in co-ownership with the citizen M. N;

• Property of “forest” type, with a total area of ​​100,000 m2, in Tirana (Lanabregas);

• Vehicle type car, brand “Merces Benz”, model S600, owned by citizen Ylli Ndroqi.

• Vehicle type car, brand “Rolls Royce”, model PHANTOM, owned by the citizen M. N .;