Emisioni Top Story ka publikuar detaje të reja rreth hetimeve për vrasjen e bankierit Artan Santo. Në emisionin janë publikuar edhe emra biznesmenësh dhe personazhe që janë me precedent penal dhe që policia pas ngjarje i ka mbajtur në survejim për të zbardhur ngjarjen e rënd.

EMISIONI TOP STORY

Pas vrasjes së Santos, njeriu i Rezart Taçit: Gjokë Tushaj, është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për ngjarjen. Ai ka deklaruar se ditën e krimit ka qenë në banesën e tij në Lezhë dhe në karburantin që posedon në Reps. Në mesditë, ai thotë se ka shkuar në Rinas. Nga aty është nisur për në Greqi, Austri dhe Gjermani. Kjo dëshmi mbështetet nga miku I tij Ergi Ferhati, djali I Tushës, Bledari dhe nipi I tij Besniku. Por, ka disa detaje mjaft të dyshimta që u kanë rënë në sy hetuesve.

“Është bërë verifikim në sistemin TIMS nga i cili rezulton se shtetasi Gjergj (Gjokë) Tushaj nuk ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet aeroportit të Rinasit dhe që prej datës 26.05.2014 ai rezulton zyrtarisht brenda territorit të republikës së Shqipërisë. Po ashtu, është bërë përplasje me mjete M.GJ.T. midis shtetasve Bledar dhe Besnik Tushaj ku gjatë bisedës Bledari I ka kërkuar Besnikut që të tregojë në polici se babi I tij Gjoka ka ikur më datë 26.06.2014 për në shtetin grek përmes aeroportit të Rinasit”.

Pra, përgjimi mes djemve ka treguar se Gjoka u ka rrëfyer më parë se cfarë duhet tu thonë prokurorëve. Pavarësisht dyshimeve, nuk ka të dhëna që Tushaj të ketë qenë në Tiranë ditën e vrasjes së Santos. Me përgjimet që ngritën dyshime, prokurorët vendosën të kryejnë ekspertime kimike në duart e kushërinjve Bledar dhe Besnik Tushaj. Rezultatet treguan se nuk janë evidentuar mikrogrimca unike nga ato që mbeten nga qitja me armë zjarri.

Ndërkohë gazetari Artan Hoxha jep indicie për një prej personave të dyshuar si ekzekutor.

“Personi që ka bërë qitjen me informacionin që kam unë, më pas është rrëmbyer dhe është zhdukur, është personazh që rezulton i përfshirë në seri ngjarjesh të rëndësishme në Shiqëpri. Ka një variant që ky para se të ekzekutohej e zhdukej është filmuar me kamer, është torturuar për të treguar e pastaj është ekzkeutuar e zhdukur kufoma, gjatë torturave ka treguar lidhur me 31 ngjarje”, u shpreh gazetari Artan Hoxha.

Personi për të cilin është folur disa herë është Enver Stafuka nga Fushë Kruja. Ai është person i dyshuar për disa vepra penale. “Asnjëherë autorietet tona skanë deklaruar që ky është ekzkeutori i kësaj ngjarje” u shpreh gazetari Artan Hoxha. Ky person është rrëmbyer në 8 Shkurt të vitit 2015 në qendër të Fushë Krujës nga disa persona të maskuar si policë.

Trupi i Stafukës nuk u gjet kurrë. Ai ka pasur një cështje penale që lidhej me procesin për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Stafuka, kishte grabitur makinën e përdorur në krim nga biznesmeni Arben Frroku. Për rrëmbimin e tij është dyshuar një grup i fuqishëm kriminal i akuzuar për gjobëvënie dhe vrasje, por kurrë nuk janë siguruar të dhëna të mjaftueshme.

Vetë familjarët e Stafukës kanë akuzuar hapur për zhdukjen e Enverit shokun e tij Durim Bami. Në dëshmitë e dhëna në prokurori, ata kanë deklaruar se Enverin e zhdukën pasi kishte informacion për dhjetëra krime. Bami njihet si një prej krerëve të bandës së Niklës. Ai, është i njëjti person i cili disa vite më parë rrëfente se ishte porositur për të kryer një atentat ndaj deputetëve Tom Doshi dhe Mhill Fufi. Bami kishte dëshmuar për këtë plan edhe para ministrit të brendshëm të kohës Saimir Tahiri.

Kur prokuroria nisi veprimet, ai tha se gjthçka ishte inskenim. Në këtë konkluzion arriti edhe organi i akuzës. Saimir Tahiri pati deklaruar aso kohe në prokurori se inskenimi ishte bërë për të larguar vëmendjen nga vrasja e Artan Santos, duke përmendur emrin e Durim Bamit si një prej të dyshuarve kryesorë.

SaimirTahiri: Kjo bëhej ose se Toma do të jetë në qendër së vëmendjes së Kryeministrit ose për të mbuluar një ngjarje tjetër kriminale që sipas meje ishte diçka që kishte të bënte me Santon ose me vëllanë e deputeti Mark Frroku. Kjo sepse ne kishim problem me dëshmitarin e drejtësisë për çështjen e vëllait të Frrokut, për çështjen e vrasjes së Dritan Lamajt.

Top Story ka mësuar se banda e Niklës ka qenë një prej grupeve të dyshuara për eliminimin e bankierit. Siç konstatohet në dosjen hetimore, dy prej pjestarëve të këtij grupi janë mbajtur nën vëzhgim. Bëhet fjalë për Valter Bamin, vëllain e Durimit dhe Mariglen Hakën. Ky i fundit, i shpëtoi një atentati në Shtator të vitit 2019 në hyrje të banesës në Nikël ku u plagos rëndë. Në ngjarje u vra halla e tij Shpresa Basha. Pas vrasjes së Santos, Haka dhe Bami i janë nënshtruar përgjimeve telefonike dhe atyre ambjentale por nuk janë siguruar të dhëna me interes për hetimin.

 

The show Top Story has published new details about the investigation into the murder of banker Artan Santo. The show also published the names of businessmen and characters who have a criminal record and whom the police kept under surveillance after the event to uncover the serious event.

TOP STORY SHOWS

After the murder of Santos, the man of Rezart Taçi: Gjokë Tushaj, was asked in the capacity of a person who has knowledge of the event. He stated that on the day of the crime he was in his apartment in Lezha and in the fuel he owns in Reps. At noon, he says he went to Rinas. From there it left for Greece, Austria and Germany. This evidence is supported by his friend Ergi Ferhati, Tushë’s son, Bledari and his nephew Besnik. But there are some rather dubious details that have caught the eye of investigators.

“Verification has been done in the TIMS system which shows that the citizen Gjergj (Gjokë) Tushaj did not leave Albania through Rinas airport and since 26.05.2014 he is officially inside the territory of the Republic of Albania. Also, there was a collision with M.GJ.T. between the citizens Bledar and Besnik Tushaj where during the conversation Bledari asked Besnik to tell the police that his father Gjoka fled on 26.06.2014 to the Greek state through the airport of Rinas ”.

So, the wiretapping between the boys has shown that Gjoka has previously told them what to say to the prosecutors. Despite the suspicions, there is no evidence that Tushaj was in Tirana on the day of Santos’ murder. With wiretaps that raised suspicions, prosecutors decided to conduct chemical examinations at the hands of cousins ​​Bledar and Besnik Tushaj. The results showed that no unique microparticles were identified from those left over from firearms firing.

Meanwhile, the journalist Artan Hoxha gives clues about one of the persons suspected of being the executor.

“The person who fired with the information I have, then was abducted and disappeared, is a character who is involved in a series of important events in Albania. There is a variant that before he was executed and disappeared, he was filmed with a camera, he was tortured to show and then the corpse was executed and disappeared, during the tortures he told about 31 events “, said the journalist Artan Hoxha.

The person mentioned several times is Enver Stafuka from Fushë Kruja. He is a person suspected of several criminal offenses. “Our authorities have never stated that this is the executor of this event,” said journalist Artan Hoxha. This person was abducted on February 8, 2015 in the center of Fushë Krujë by several persons disguised as police officers.

Stafuka’s body was never found. He had a criminal case related to the process for the murder of Chief Commissioner Dritan Lamaj. Stafuka, had robbed the car used in the crime by the businessman Arben Frroku. His abduction is suspected by a powerful criminal group accused of fines and murder, but sufficient data has never been provided.

Stafuka’s family members have openly accused Enver and his friend Durim Bami of disappearing. In the testimonies given to the prosecution, they have stated that Enver was disappeared after having information about dozens of crimes. Bami is known as one of the leaders of Nikla’s gang. He is the same person who a few years ago confessed that he was ordered to carry out an assassination attempt on MPs Tom Doshi and Mhill Fufi. Bami had testified about this plan in front of the then Minister of Interior Saimir Tahiri.

When the prosecution launched the actions, he said that everything was staged. This conclusion was reached by the prosecution. Saimir Tahiri had stated at the time to the prosecution that the staging was done to divert attention from the murder of Artan Santos, mentioning the name of Durim Bami as one of the main suspects.

Saimir Tahiri: This was done either because Toma will be in the center of the Prime Minister’s attention or to cover another criminal event that in my opinion was something that had to do with Santon or the brother of MP Mark Frroku. This is because we had a problem with the justice witness in the case of Frrok’s brother, in the case of the murder of Dritan Lamaj.

Top Story has learned that Nikla’s gang was one of the groups suspected of eliminating the banker. As stated in the investigative file, two of the members of this group were kept under surveillance. It is about Walter Bami, Durim’s brother and Mariglen Haka. The latter escaped an assassination attempt in September 2019 at the entrance of the apartment in Nickel where he was seriously injured. His aunt Shpresa Basha was killed in the incident. Following Santos’ murder, Haka and Bami were subjected to telephone and environmental wiretapping but no information of interest to the investigation was provided.