Një zonë mes Gramshit, Beratit dhe Kuçovës mendohet se fsheh rezerva të arit (floririt) në Shqipëri.

Sipas studimit më të fundit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjitikës bëhet fjalë për zonën e Mendrakës tek lumi i Tomorricës.

Kjo zonë është përfshirë në programin e studimit 3-vjeçar 2019-2021 në zbatim të Strategjisë Minerare të vendit tonë.

Veç kësaj zone, në Shqipëri mendohet se ekzistojnë edhe 5 të tjera që sipas specialistëve fshehin burime të arit, 3 prej të cilave në Mirditë, 1 në Librazhd dhe 1 në Përmet.

Hapësira në të cilën mendohet se fshihet florin ë mëndrakë përfshin një sipërfaqe të konsiderueshme në disa dhjetëra kilometra katrorë. Sipas specialistëve, veç arit aty ka edhe rezerva litiumi një element sërish I rrallë I tabelës së Mentelejevit.

Ende nuk ka të dhëna se kur do të nisë nga puna ekspedita për zbulimin e këtyre rezervave. Por sipas projektit, deri në vitin 2021 studimi duhet të ketë përfunduar.

Sa i përket minierave me shkallë të lartë të floririt në Shqipëri përmendet ajo e Munellës në të cilën mendohet se ndodhen mbi 4 ton ar.

An area between Gramsh, Berat and Kuçova is thought to hide gold reserves in Albania.

According to the latest study of the Ministry of Infrastructure and Energy, it is about the Mendraka area by the Tomorrica river.
This area is included in the 3-year study program 2019-2021 in implementation of the Mining Strategy of our country.

In addition to this area, in Albania it is thought that there are 5 others that according to specialists hide gold sources, 3 of which in Mirdita, 1 in Librazhd and 1 in Përmet.

The space in which the dazzling gold is thought to be hidden covers a considerable area of ​​several tens of square kilometers. According to specialists, in addition to gold, there are also lithium reserves, a rare element of Mendeleev’s table.

There is still no information on when the expedition to discover these reserves will start working. But according to the project, by 2021 the study should have been completed.

Regarding the mines with high degree of gold in Albania, the one of Munella is mentioned, in which it is thought that there are over 4 tons of gold.