Një lajm i mirë vjen nga Spanja, pasi ky shtet ka hapur dyert për të gjithë qytetarët shqiptarë me pasaportë biometrike që kanë bërë të dy dozat e vaksinës ndaj Covid-19.

Autoritetet spanjolle kanë njoftuar se nga dje, më 7 Qershor 2021, të gjithë turistët nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe Zonës Shengen do të lejohen të hyjnë në Spanjë, me kusht që të jenë vaksinuar.

Rrjedhimisht edhe Shqipëria e cila është pjesë e Zonës Shengen mund të hyjë dhe të dalë lirshëm në shtetin spanjoll por si kusht kryesor është që të gjithë personat duhet të jenë të vaksinuar me të dyja dozat anti-Covid19 të paktën 14 ditë para se të hyjnë në vend.

Njofimi i plotë:

Lajm i mirë! Spanja hap dyert për të gjithë qytetarët shqiptarë me pasaportë biometrike që kanë bërë të dy dozat e vaksinës ndaj Covid-19.

Autoritetet spanjolle kanë njoftuar se nga dje, më 7 Qershor 2021, të gjithë turistët nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe Zonës Shengen do të lejohen të hyjnë në Spanjë, me kusht që të jenë vaksinuar.

Sipas këtij rregulli të gjithë qytetarët shqiptarë me pasaportë biometrike, që kanë çertifikimin e dy vaksinave të kryera, të paktën 14 ditë përpara udhëtimit, hyjnë në Spanjë pa asnjë kufizim.

Në mënyrë që të lejohen udhëtarët të vizitojnë Spanjën, vaksina duhet të jetë e aprovuar nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Dozat e vaksinave të njohura nga autoritetet e Spanjës përfshijnë Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm dhe Sinovac-CoronaVac.

Të gjithë udhëtarët e vaksinuar duhet të dëshmojnë se kanë marrë dy dozat e nevojshme të paktën 14 ditë para se të hyjnë në vend.

Fëmijët e pavaksinuar gjithashtu do të lejohen të hyjnë në Spanjë për sa kohë që ata po udhëtojnë së bashku me prindërit e tyre të vaksinuar. Rregulli zbatohet vetëm për fëmijët deri në moshën 6 vjeç. Fëmijët më të mëdhej, duhet të kenë patjetër me vete rezultat negativ të testit COVID-19 të 72 orëve të fundit të mbërritjes në Spanjë.

Përpara udhëtimit, pasagjerët duhet të plotësojnë patjetër Formën e Shëndetit dhe të marrin kodin QR të udhëtimit. Formulari gjendet në linkun e mëposhtëm:

https://www.spth.gob.es/

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tirana International Airport

Evviva la Spagna

The good news comes from Spain, as this country has opened its doors to all Albanian citizens with biometric passports who have taken both doses of the Covid-19 vaccine.

Spanish authorities have announced that from yesterday, June 7, 2021, all tourists from countries outside the European Union and the Schengen Area will be allowed to enter Spain, provided they have been vaccinated.

Consequently, Albania, which is part of the Schengen Area, can enter and leave the Spanish state freely, but the main condition is that all persons must be vaccinated with both doses of anti-Covid19 at least 14 days before entering place.

Full announcement:

Good news! Spain opens its doors to all Albanian citizens with biometric passports who have received both doses of Covid-19 vaccine.

Spanish authorities have announced that from yesterday, June 7, 2021, all tourists from countries outside the European Union and the Schengen Area will be allowed to enter Spain, provided they have been vaccinated.

According to this rule, all Albanian citizens with biometric passports, who have the certification of the two vaccines performed, at least 14 days before the trip, enter Spain without any restrictions.

In order for travelers to visit Spain, the vaccine must be approved by the European Medicines Agency (EMA) or the World Health Organization (WHO).

Doses of vaccines known to the Spanish authorities include Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm and Sinovac-CoronaVac.

All vaccinated travelers must prove that they have received the two required doses at least 14 days before entering the country.

Unvaccinated children will also be allowed to enter Spain as long as they are traveling with their vaccinated parents. The rule applies only to children up to 6 years of age. Older children must have a negative COVID-19 test result of the last 72 hours of arrival in Spain.

Prior to travel, passengers must complete the Health Form and obtain the QR travel code. The form can be found at the following link:

https://www.spth.gob.es/

Thank you for your cooperation,

Tirana International Airport

Evviva la Spagna