Pas firmosjes së marrëveshjes detare mes Greqisë me Egjiptin, Turqia reagoi ashpër pasi deklaroi se ishte bërë sipas interesave të këtyre dy vendeve.

Pas firmosjes së marrëveshjes detare mes Greqisë me Egjiptin, Turqia reagoi ashpër pasi deklaroi se ishte bërë sipas interesave të këtyre dy vendeve.

Duke e konsideruar këtë marrëveshje si “jo ekzistente”, Turqia nxori në det anijen e saj eksploruese dhe u tregoi të gjitha vendeve, miq apo armiq, se nuk do të heqë dorë nga pretendimet e saj në “Atdheun Blu”.

Zona që Turqia përfshiu në eksplorim përmban fushat naftëmbajtëse, të cilat janë pjesë e marrëveshjes së nënshkruar midis Greqisë dhe Egjiptit.

Mes konfliktit të Turqisë dhe Greqisë për Mesdheun Lindor, Presidenti Rexhep Tajip Erdogan bëri deklaratën e bujshme: “Ata që sulmojnë bashkëkombësit dhe vëllezërit e mi duhet ta dinë se do të japin llogari për këtë çështje përmes ligjit ndërkombëtar dhe metodave të tjera. Qëndrimi i Greqisë në Egje dhe Mesdhe është i qëllimshëm dhe mashtrues.

Nuk mund të shpjegohet me logjikë dhe gjykim të shëndoshë kërkesa për të zotëruar juridiksion detar mbi një ishull, i cili është vetëm 2 km larg bregdetit turk dhe 580 km larg Greqisë kontinentale.

Unë gjithashtu paralajmëroj edhe BE-në për këtë. A i përmbush një shtet anëtar i BE-së detyrimet e tij për të mbrojtur të drejtat e pakicave sipas legjislacionit evropian? BE-ja duhet t’i kërkojë llogari qeverisë greke për këtë.

Të pretendosh juridiksion detar mbi një sipërfaqe 40 mijë kilometra katrorë duke u nisur vetëm nga një sipërfaqe toke prej 10 kilometrash katrorë është edhe qesharake, edhe e pabazuar për sa i përket ligjit ndërkombëtar. E ftoj edhe një herë Greqinë që të respektojë të drejtat e Turqisë”, tha Erdogan.

Mesazhi i lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes turke pas deklaratës së Erdoganit thoshte se anijet dhe avionët që i përkisnin forcave detare po vazhdojnë të shoqërojnë stërvitjet tona Yavuz dhe Fatih, dhe anijen eksploruese Barbarosa Hayrettin.

Është mjaft e qartë se anijet dhe avionët janë një paralajmërim i pastër se në rast të ndonjë sulmi në anijet tona të nga ana greke gjatë eksplorimit në Mesdheun Lindor, ushtria do të përmbushë detyrat e saj, shkruan gazeta turke “Yeni Safak”.

Ndërsa deklaratat e mëpasshme të Turqisë njoftuan se zona e Mesdheut lindor u kthye në një “teatër lufte”.

Rusia do të zhvillojë një stërvitje raketore në këtë rajon. Ka një atmosferë të plotë të panikut në Greqi. Është pohuar se një pjesë e zonës ku anija “Oruç Reis” do të kryejë eksplorime është brenda territorit grek kontinental. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis thirri Këshillin e Mbrojtjes në një takim të jashtëzakonshëm që zgjati 59 minuta.

Gjatë deklaratës së shkurtër, u tha se situata ishte vlerësuar dhe reagimi i Greqisë në çdo rast do të jetë i duhuri.

Kjo ishte e vetmja deklaratë e bërë. Nuk ka dyshim se Greqia nuk mund të jetë e vetme në këtë përplasje me Turqinë. Si gjithmonë, ajo po kërkon ndihmën e Evropës dhe NATO-s. Duket sikur Presidenti Francez, Emmanuel Macron, i njohur si antiturk, është njeriu që qëndron pas marrëveshjes midis Kajros dhe Athinës.

Sidoqoftë, ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavushoglu tha se, “Sipas informacionit të marrë nga Ankara, është e qartë se shelfi kontinental i Egjiptit nuk është brenda kufijve që pretendohen nga Turqia”.

Çavushoglu deklaroi se shelfi kontinental i pretenduar nga Greqia është qartë në kundërshtim me shelfin kontinental të Turqisë.

Ministri i Jashtëm tha se Athina dëshiron të fillojë zbatimin e marrëveshjes së saj me Kajron nga shelfi kontinental i Kretës dhe ishujt përreth tij, por që duhej të tërhiqej qartë nga ky pozicion:

“Duket se të drejtat e tyre të sovranitetit mbi ishujt atje, përfshirë Kretën, u kompromentuan. Kjo në thelb mbështet teorinë tonë”.

Shpërthimi i kryeministrit grek Mitsotakis duke thënë se: “Ushtria jonë është e gatshme”, ndërsa tensionet e Mesdheut Lindor po vazhdojnë midis Turqisë dhe Greqisë, konsiderohet jo shumë e rëndësishme nga qarqet ushtarake.

Megjithatë, e rëndësishme është pyetja se çfarë është në gjendje të bëjë Turqia nëse ndonjë prej elementëve të vet sulmohet, kryesisht anija e tij eksploruese sizmike Oruç Reis.

Sipas ekspertëve, Turqia ka instrumentet e afta për të goditur Athinën pa rrezikuar jetën e asnjë prej ushtarëve të saj. Prandaj, një luftë midis Turqisë dhe Greqisë është më në dëm të fqinjit tonë…/ Shkruan gazeta turke.

 

Following the signing of the maritime agreement between Greece and Egypt, Turkey reacted harshly after declaring that it was done according to the interests of these two countries.

Following the signing of the maritime agreement between Greece and Egypt, Turkey reacted harshly after declaring that it was done according to the interests of these two countries.

Considering the agreement “non-existent”, Turkey launched its reconnaissance ship and told all countries, friends or foes alike, that it would not give up its claims to the “Blue Homeland”.

The area that Turkey included in the exploration contains the oil fields, which are part of the agreement signed between Greece and Egypt.

Amid the Turkey-Greece conflict over the Eastern Mediterranean, President Recep Tayyip Erdogan made the sensational statement: “Those who attack my compatriots and brothers should know that they will be held accountable for this through international law and other methods. Greece’s stay in the Aegean and the Mediterranean is deliberate and deceptive.

Can not be explained with logic and common sense the requirement to possess maritime jurisdiction over an island, which is only 2 km from the Turkish coast and 580 km from mainland Greece.

I also warn the EU about this. Does an EU member state fulfill its obligations to protect minority rights under European law? The EU must hold the Greek government accountable.

Claiming maritime jurisdiction over an area of ​​40,000 square kilometers based on just 10 square kilometers of land is both ridiculous and unfounded in terms of international law. “I once again invite Greece to respect Turkey’s rights,” Erdogan said.

The message issued by the Turkish Defense Ministry after Erdogan’s statement said that ships and aircraft belonging to the navy are continuing to accompany our Yavuz and Fatih exercises, and the exploration ship Barbarosa Hayrettin.

It is quite clear that ships and planes are a clear warning that in case of any attack on our ships by the Greek side while exploring the Eastern Mediterranean, the army will fulfill its duties, writes the Turkish newspaper “Yeni Safak”.

Subsequent statements by Turkey announced that the eastern Mediterranean area had been turned into a “theater of war”.

Russia will conduct a missile drill in the region. There is a full atmosphere of panic in Greece. It is claimed that part of the area where the ship “Oruç Reis” will conduct exploration is within the Greek continental territory. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis convened the Defense Council in an emergency meeting that lasted 59 minutes.

During the brief statement, it was said that the situation was assessed and Greece ‘s reaction in any case would be appropriate.

That was the only statement made. There is no doubt that Greece can not be alone in this clash with Turkey. As always, it is seeking the help of Europe and NATO. It seems that French President Emmanuel Macron, known as the anti-Turk, is the man behind the agreement between Cairo and Athens.

However, Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşo .lu said, “According to information received from Ankara, it is clear that Egypt’s continental shelf is not within the borders claimed by Turkey.”

Çavuşo .lu stated that the continental shelf claimed by Greece is clearly contrary to the continental shelf of Turkey.

The Foreign Minister said that Athens wants to start implementing its agreement with Cairo from the continental shelf of Crete and the surrounding islands, but that it should clearly withdraw from this position:

“It seems that their sovereignty over the islands there, including Crete, was compromised. That fact must be taken into account. ”

The explosion of Greek Prime Minister Mitsotakis saying “Our army is ready”, while the tensions in the Eastern Mediterranean are continuing between Turkey and Greece, is considered not very important by military circles.

Important, however, is the question of what Turkey is able to do if any of its elements are attacked, mainly its seismic exploration ship Oruç Reis.

According to experts, Turkey has the tools capable of hitting Athens without endangering the lives of any of its soldiers. Therefore, a war between Turkey and Greece is more to the detriment of our neighbor… / Turkish newspaper writes.