Bashkia Elbasan njofton se:

EKIPI PO MERR MASA PËR DISPLINIMIN E TË GJITHA HAPËSIRAVE NË PIKAT NEVRALGJIKE MË TË FREKUENTUARA NGA QYTETARËT

NDËRKOHË PO BËJMË NJË GATI TREGUN E AMBULANTËVE NË SHESHIN PARA STADIUMIT #ElbasanArena

SHËNDETI JUAJ ËSHTË OBJEKTIVI PRIMAR I YNI PRANDAJ JU LUTEM RESPEKTONI RREGULLAT!

Duke parë se një pjesë e qytetarëve nuk po respektojnë distancën e duhur nga njëri-tjetri gjatë kryerjes së pazareve është parë e nevojshme ndërhyrja nga vetë pushteti vendor për të vendosur pikat e verdha ku çdo qytetar duhet të qëndrojë.

Pas tregut të Kombinatit në Tiranë edhe Bashkia e Elbasanit ka vendosur pikat e verdha orientuese për qytetarët që të ruajnë distancën sociale mes tyre për të mos rrezikuar përhapjen e koronavirusit.

Para farmacive, bankave dhe dyqaneve që ofrojnë shërbime të ndryshme në Elbasan, janë vendosur pikat e verdha në distancën që duhet mes qytetarëve. Kjo situatë e re lufte për vendin është sa e rrezikshme dhe ironike, për faktin se nëse deri dje vetëm automjetet mund të plagosnin e vrisnin njerëz, sot edhe këmbësorët janë rrezik për njëri-tjetrin.

Kjo u përgëzua dhe nga kryeministri Rama, i cili theksoi se do të jetë standardi në çdo qytet dhe biznes që ofron shërbimet e tij në kohën e luftës, ndërsa paralajmëroi se nëse nuk respektohen do të ketë masa ndëshkimore.

“Pikat e verdha do të bëhen si vijat e bardha a si semaforët, me detyrimin për t’i respektuar të gjithë dhe masat ndëshkimore për shkeljen e tyre”, shkruan Rama.

Deri kur bota të rikthehet në normalitet, të gjithë njerëzve u duhet të bashkëjetojnë me rregulla që deri dje as nuk i kishin imagjinuar.

The Municipality of Elbasan announces that:

THE TEAM IS TAKING MEASURES FOR DISPLINING ALL SPACES IN THE MOST IMPORTANT FREQUENCY POINTS FROM CITIZENS

WE ARE LOOKING FOR A MOTHER MAKING THE AMBULANCE MARKET FOR SALE BEFORE STADIUM #ElbasanArena

YOUR HEALTH IS OUR PRIMARY OBJECTIVE, BECAUSE PLEASE RESPECT THE RULES!

Seeing that a part of the citizens are not respecting the right distance from each other during the shopping, it was considered necessary the intervention of the local government itself to place the yellow dots where every citizen should stay.

After the market of Kombinat in Tirana, the Municipality of Elbasan has placed yellow orientation points for the citizens to maintain the social distance between them so as not to endanger the spread of coronavirus.

In front of pharmacies, banks and shops that offer various services in Elbasan, yellow dots have been placed at the right distance between citizens. This new war situation for the country is so dangerous and ironic, for the fact that if until yesterday only vehicles could injure and kill people, today pedestrians are also a danger to each other.

This was also congratulated by Prime Minister Rama, who stressed that it will be the standard in every city and business that offers its services during the war, while warning that if not respected there will be punitive measures.

“Yellow dots will be made as white lines or traffic lights, with the obligation to respect everyone and punitive measures for their violation,” Rama wrote.

Until the world returns to normal, all people must coexist with rules that until yesterday they had not even imagined.