Një nënë e re shqiptare me emrin Aida Luca ka bërë një denoncim për Fax News kundër autoriteteve italiane, për trajtimin që i kanë bërë në një spital në Itali pasi lindi fëmijën e saj.

Aida Luca tregon se nuk ka letra italiane dhe as nuk është e punësuar atje, por i fejuari i saj ka letra italiane dhe është i punësuar në Itali. Ajo ka kërkuar që fëmijën ta regjistrojë në emër të fejuarit, por spitali nujk e ka lejuar.

Ajo tregon më tej, se në spital kanë shkuar punonjësit e qendrës sociale dhe i kanë kërkuar që të firmosi letrat që fëmijën ta marrin ata, por kjo nuk ka pranuar. Më pas ata e kanë marrë fëmijën pa lejen e saj dhe pa firmosur ajo, e më pas e kanë dërguar në qendër sociale.

Mes frikës se nuk do të arrijë të shohë dot fëmijën e saj më, Luca thotë se i kanë vënë afat deri të hënën ose të paraqitet në qendrën sociale, ose rrezikon që fëmijën të mos e shohë më.

Ajo është mjaft e shqetësuar që fëmijën mund t’ia birësojë dikush tjetër, duke qenë se qendra sociale nuk i përgjigjet në telefon. Madje as karabinierët nuk i përgjigjen.

Aida Luca zbulon dhe një moment mjaft prekës kur ka parë për herë të fundit foshnjen e sapolindur, e cila i ka shtrënguar gishtin. Ajo kërkon ndihmë që të bashkohet me fëmijën e saj. Luca ëshët e gatshem të sakrifikojë bashkëjetesen me të fejuarin vetëm të bashkohet me fëmijën.

Apeli i Aida Lucës:

Përshëndetje, unë jam Aida Luca. Kam 3 vite që jetoj në Itali. Dokumenta italiane nuk kam, jam pa dokumenta. Kam vetëm dokumentat shqiptare. Kam dy vite që jam njohur me një djalë. Jam e fejume me ketë djalin, bashkëjetoj me ta. Normal që ai ka dokumenta të rregullta, ka dokumenta italiane, ka edhe punën. Ndërsa unë jam pa dokumenta, jam dhe papunë. Isha shtazanë me të fejuarin. Kam dy ditë që jam shtruar në spital. Erdha për të lindur këtu dhe pasi linda, kam bërë lindje natyrale , fëminë ma kanë lënë vetëm 10 minuta, pastaj ma kanë marrë dhe ma kanë çuar në inkubator se pata lidnje të vështirë. Fëminë nuk e kam parë që dje. Nuk ma kanë sjellë as te dhoma. Më thanë që fëmija duhet të rrijë me aparat. Unë bëra kërkesë që fëminë du ta regjsitroj në emër të fejuarit, sepse ai është me dokumenta. Sot kanë ardh në orën 10 te spitali dhe më thanë t’i duhet të shkosh në komunita, në mbrojtje të shtetit dhe jo te i fejumi, sepse unë jam pa dokumenta. I thashë du që fëmija të marri mbiemrin e të fejumit. Me thanë që duhet me firmos një letër, por unë nuk e kam firmos. Kanë ardh prap pas 2 orësh dhe më thanë se fëmija nuk është më këtu. Më thanë duhet të zgjedhësh ose të shkosh teë fëmija në komunita ose te i fejumi dhe fëmijën nuk do e shohësh mo. Nuk pranova për këtë gjo. Kam marrë avokatin në telefon, që mu më kanë marrë fëmijën dhe e kanë nxjerrë nga spitali pa firmosur letër. E kanë nxjerrë fëmijën me aparate. Nuk e di ku ndodhet fëmija. Nuk më kanë dhënë informacion. Më kanë dhenë afat deri të hënën që të shkoj te fëmija, ose përndryshe mundet që fëminë ta birësojnë të tjerët. Sot pastaj pasi fola me avokatin dhe rashë dakord të shkoja në komunita. I kam marrë në telefon qendrën sociale dhe nuk e hap telefonin askush. Doktoreshat më thanë që nesër duhet të dalesh nga spitali. Nuk e di çfarë lojrash bohen këtu. Nuk e di ku ndodhet fëmija. Kam frikë që do të thonë se ka dalë nga spitali dhe ka braktisur fëmijën. Nëse nuk dun që unë të mos bashkëjetoj me të fejuarin, të më lënë të shkoj te femnija. S’ka të drejtë askush të vije të më marrë fëmijën. Unë jam shume e mërzitur. Mezi pres të më marrin dhe mu që të më çojnë te qendra sociale. Aas koestura, as karabinierët nuk kanë ardhur. Të paktën pres të bëhet diçka nga ju dhe të marr fëmijën. Fëmija është i regjistruar këtu, por jo në komunë. Nuk e di ça loje bëhet ktu , po du fëmijën. Që ditën që ka lind dhe deri sot nuk ma kanë sjellë asnjë sekond. Në atë moment që më ka shtrëngu gishtin në moment të fundit, se kam pa mo. Ju lutëm më ndihmoni të bashkohem me fëmijën.

 

A young Albanian mother named Aida Luca has made a denunciation for Fax News against the Italian authorities, for the treatment they have received in a hospital in Italy after giving birth to her child.

Aida Luca indicates that she has no Italian papers and is not employed there either, but her fiancé has Italian papers and is employed in Italy. She asked to register the child in the name of her fiancé, but the nujk hospital allowed her.

She further states that the employees of the social center went to the hospital and asked her to sign the letters for the child to receive them, but she did not accept. They then took the child without her permission and without her signing, and then sent her to a social center.

Amid fears that she will not be able to see her child again, Luca says that they have given her until Monday to either appear at the social center, or she risks not seeing the child again.

She is very worried that the child may be adopted by someone else, since the social center does not answer the phone. Even the carabinieri do not respond.

Aida Luca reveals a very touching moment when she last saw the newborn baby, who squeezed her finger. She asks for help to reunite with her child. Luca is willing to sacrifice cohabitation with her fiancé just to join the child.

Aida Lucë’s appeal:

Hello, I’m Aida Luca. I have been living in Italy for 3 years. I do not have Italian documents, I have no documents. I only have Albanian documents. I have known a boy for two years. I am engaged to this boy, I live with them. Normally he has regular documents, he has Italian documents, he also has a job. While I am undocumented, I am also unemployed. I was pregnant with my fiancé. I have been hospitalized for two days. I came here to give birth and after I was born, I had a natural birth, they left the baby for only 10 minutes, then they took me and took me to the incubator because I had a difficult relationship. I have not seen the child since yesterday. They did not even bring me to the room. I was told that the child should stay with the camera. I made a request that I want to register the child in the name of the fiancé, because he has documents. Today they came to the hospital at 10 o’clock and told me that you should go to the communities, in defense of the state and not to the fejumi, because I am without documents. I told her I wanted the child to take the fejum surname. I was told I had to sign a letter, but I did not sign it. They came again after 2 hours and told me that the child is no longer here. I was told that you have to choose or go to the child in the communities or to the fiancé and you will not see the child anymore. I did not accept this. I got the lawyer on the phone, who took my child and took him out of the hospital without signing a letter. They took the child out with apparatus. I do not know where the child is. They did not give me information. I have been given until Monday to go to the child, or else the child may be adopted by others. Today then after I talked to the lawyer and agreed to go to the communities. I called the social center and no one opened the phone. The doctors told me that you have to leave the hospital tomorrow. I do not know what games are played here. I do not know where the child is. I’m afraid they will say she has left the hospital and abandoned the child. If you do not want me not to live with my fiancé, let me go to the child. No one has the right to come and take my child. I’m so bored. I can’t wait to be picked up and taken to a social center. Aas koestura, not even the carabinieri have come. At least I expect something to be done by you and to pick up the baby. The child is registered here, but not in the municipality. I do not know what game is played here, I love the child. Since the day he was born and until today they have not brought me a second. The moment he squeezed my finger at the last moment, that I had no mo. Please help me join the baby.